Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

La funcția de membru reprezentant al societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deține cetățenia Republicii Moldova;

    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

    c) are studii superioare;

    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

    g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

    h) nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;

    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

    j) cunoaște limba română;

    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii până în anul 1991;

    l) nu a avut, până în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;

    m) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, începând cu 10 iunie, până în 22 iulie inclusiv, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate valabil;
 • copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;
 • copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • scrisoarea de intenție;
 • scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;
 • declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);
 • declarația de integritate, conform anexei la Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declarația pe propria răspundere de avere și interese personale;
 • declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate.