Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea în calitate de membru din rândul societății civile și supleantului acestuia în componența Colegiului disciplinar al notarilor. Concursul este organizat după încetarea mandatului membrului Colegiului disciplinar al notarilor din rândul societății civile urmare a renunțării la această calitate.

Cerințele față de candidați:

• reputație ireproșabilă;

• studii superioare în domeniul dreptului;

• vechime în activitatea juridică de cel puțin cinci ani;

• în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

• nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

• cunoaște limba română.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține:

• cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

• curriculum vitae (CV);

• copia buletinului de identitate;

• copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;

• copia actului ce confirmă vechimea în muncă;

• declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• scrisoare de motivație;

• scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;

• declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 februarie.