Deciziile privind examinarea contravenţiei  în temeiul constatării personale a agentului constatator vor putea fi contestate în baza unui nou temei.

Art. 4513 alin. (3) din Codul contravențional va fi completat cu un nou temei de contestarea a deciziilor agentului constatator. Mai exact, neconsemnarea în decizia agentului constatator a mențiunilor de la art. 4512 alin. (1) va constitui temei de depune a contestației. Totodată, în acest caz, dispozițiile de la art. 445 din Codul contravențional, care stabilește nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție, se va aplica în mod corespunzător.

În prezent, deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator  pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:

  • nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială;
  • contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu este prevăzută de partea specială a cărţii a doua;
  • s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua.

După aprobarea modificărilor, acestea vor putea fi contestate dacă în decizie nu vor fi consemnate:

  • data (ziua, luna, anul), ora şi locul întocmirii deciziei;
  • calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă, numărul legitimației sau a unui alt act care stabilește identitatea acestuia;
  • numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din buletinul de identitate al agentului constator sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
  • fapta contravenţională, locul, timpul şi circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, identitatea victimei, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
  • încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
  • aducerea la cunoştinţa contravenientului, precum şi a reprezentantului legal al minorului a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387 ale prezentului cod, precum şi a consecinţelor examinării contravenţiei în procedură simplificată;
  • declaraţia contravenientului despre recunoaşterea săvîrşirii contravenţiei şi acceptarea constatărilor agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei contravenientului.