Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a hotărât să ia act de Raportul administratorului special, cu sinteza și rezumatul privind particularitățile activității operațional-financiare a CA ”Klassika Asigurări” SA. Totodată, a decis să mențină procedura de remediere financiară, prin administrare specială.

Astfel, potrivit hotărârii CNPF,  CA ”Klassika Asigurări” SA, la situația din 31 decembrie 2019, a înregistrat următorii indici de bază: diminuarea în continuare a ratei de solvabilitate, aceasta cifrându-se la minus 7,1%, marja de solvabilitate constituind minus 1,6 milioane lei, deficitul de active eligibile însumând 28,1 milioane lei, ceea ce denotă un risc cuantificabil de incapacitate de plată în privința obligațiilor aferente angajamentelor contractuale.

Comisia a dispus administratorului special, efectuarea și prezentarea către CNPF a analizei economico-financiare a tuturor indicatorilor la situația din 31 martie 2020 (având ca bază Rapoartele specializate pentru trimestrul I 2020), cu formularea propunerilor aferente speței în sensul aprobării de către CNPF a unei decizii potrivit art. 422 alin.(13) din Legea nr. 407/2006. Norma prevede că în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea raportului administratorului special, autoritatea de supraveghere poate, în funcţie de circumstanţe, să hotărască următoarele:

  •  cu privire la oportunitatea şi perioada de menţinere a administrării speciale;
  • cu privire la aprobarea recomandărilor înaintate, aprobarea planului propus, cu sau fără modificări;
  • cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate sau de lichidare silită a asigurătorului (reasigurătorului), dacă ajunge la concluzia despre imposibilitatea înlăturării circumstanţelor ce au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale.