În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.

Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piață, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinația construcției, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. Redevența se determină la data constituirii superficiei.

Potrivit art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

  • proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

Reieșind din aceste prevederi Serviciul Fiscal de Stat conchide că în condițiile în care bunurile imobile-proprietate privată ale persoanelor juridice sunt transmise în baza unui contract de superficie, obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare revine proprietarului acestora.