Curtea de Apel Chișinău a anulat recent Ordinul ”AIS Moldpres” din 24.01.2019 cu privire la stabilirea prețului variantei on-line a Monitorului Oficial pentru anul 2019, după ce un birou asociat de avocați s-a adresat în instanță cu o acțiune de control normativ.

Reclamantul a invocat că fiind abonat la abonamentul Basic oferit IP ”AIS Moldpres” a fost impus, după aprobarea ordinului la plata abonamentului Basic în varianta on-line a Monitorului Oficial al RM în mărime de 80 lei, și la plata abonamentului Premium în mărime de 500 lei lunar. Reclamantul a solicitat anularea ordinului respectiv.

Instanța a stabilit că ordinul contestat are un caracter obligatoriu, general și impersonal pentru subiecții/abonații, care sunt abonați la varianta on-line a Monitorului Oficial al RM, respectiv ordinul contestat se atribuie la categoria actelor normative în sensul art. 2 al Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 (în vigoare la momentul emiterii actului supus controlului normativ).

Judecătorii CA Chișinău au stabilit că Ordinul a fost emis contrar normelor legale, motiv din care urmează a fi anulat.

Mai exact, la emiterea ordinului nu s-a ținut cont de prevederile pct. 8 și 9 din Hotărârea Guvernului nr.1208 din 05.12.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Instituţiei publice “Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres”, fiind admisă încălcarea/depășirea competenței prevăzute în pct. 24 din Statutul IP ,,AIS Molpres”, aprobat prin hotărârea nr. 1208/18. Or, începând cu data de 11 ianuarie 2019, competența exclusivă de aprobare a Nomenclatorului serviciilor prestate de pârât, cât și a Metodologiei de calculare a tarifelor pentru aceste servicii, a fost atribuită Guvernului Republicii Moldova, în conformitate cu pct. 8 alin. 2) din hotărârea nr. 1208/18 și, respectiv, organele de conducere ale pârâtului nu mai dețineau competența de aprobare sau modificare a tipurilor serviciilor prestate de pârât sau de aprobare sau modificare a tarifelor pentru aceste servicii, prin prisma pct. 9 și 24 din Statutul pârâtului, aprobat prin hotărârea nr. 1208/18. Mai mult ca atât pct.9 din hotărârea nr. 1208/18 indică că, până la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică “Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” şi a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către întreprinderea de stat reorganizată, iar prin ordinul contestat, contrar prevederilor pct.9, s-au stabilit prețuri noi de abonare, fiind repartizate în două abonamente BASIC și Premium, stabilind tarife mai mari decât cele în vigoare la serviciile prestate de către întreprinderea de stat reorganizată, precum și intervenind în pachetul serviciilor prestate (descărcarea, stocarea și imprimarea ediției digitale în format pdf a textului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova) utilizarea off-line. Or, anterior pachetul (unic) permitea posibilitatea descărcării (în format pdf) și imprimării ediției respective.

Instanța a respins argumentul pârâtului privind lipsa statutului instituției publice la momentul emiterii ordinului contestat, care în viziunea ultimului a apărut la data înregistrării persoanei juridice în rezultatul reorganizării prin transformare, adică la 29.03.2019. La acest capitol, instanța de judecată reține că, la data publicării și intrării în vigoare a hotărârii nr. 1208/18, anume la 11 ianuarie 2019 prin pct. 1 a căreia s-a dispus reorganizarea pârâtului din întreprindere de stat în instituție publică, era în vigoare Codul civil în redacția din 12 decembrie 2018 (cu modificările operate prin Legea nr. 272 din 29.11.2018, publicate și intrate în vigoare la 12.12.2018), care prevedea că reorganizarea produce efecte față de terți numai după data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepția reorganizării prin absorbție, care produce efecte la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante (art. 69 alin. 5). Conform art. 184 alin. (1) Cod Civil (în redacția legii la momentul emiterii hotărârii menționate), instituția publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică și este finanțată, integral sau parțial, de la bugetul acesteia din urmă. Totodată, la această dată (11 ianuarie 2019) era în vigoare și Legea nr. 220 din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”, în redacția din 10 noiembrie 2018 (cu modificările operate prin Legea nr. 143 din 19.07.2018, publicată la 17.08.2018 și intrată în vigoare la 10.11.2018), care prevedea că, persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înștiințeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizarea în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii respective. Înștiințarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare (art. 20 alin. (1)). Or, art. 20 alin. (2) și alin.(3) Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, indică că, pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanța de judecată. Registratorul în domeniu înregistrării de stat adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice și înscrie în Registrul de stat mențiunea ”în reorganizare”.

În acest context, instanța de judecată atestă că pârâtul a devenit instituție publică de la data intrării în vigoare a hotărârii nr. 1208/18 emise de Guvernul Republicii Moldova, de reorganizare în instituție publică (anume de la data de 11 ianuarie 2019), iar momentul înregistrării de stat a finalizării procedurii de reorganizare a pârâtului nu are nici о atribuție la data când pârâtul se consideră de drept (de jure) reorganizat din întreprindere de stat în instituție publică, or data înregistrării de stat a finalizării procesului de reorganizare este relevanta doar sub aspectul că de la această dată reorganizarea respectivă a devenit opozabilă terților, iar concluzia respective rezultă expres din prevederile art. 69 alin. (5) și 184 alin.(1) Cod civil, și rezultă implicit din prevederile art. 20 alin. (1) din Legea 220/2007, care prevede că faptul reorganizării se stabilește prin hotărârea respective, însă despre acest fapt, persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înștiințeze organul de înregistrare de stat în termen de 30 de zile.

Prin urmare, finalizarea la 29 martie 2019 a procesului de înregistrare a reorganizării pârâtului în instituție publică nu afectează în nici un fel concluzia că pârâtul a devenit de drept instituție publică începând cu data de 11 ianuarie 2019 (inclusiv) când a intrat în vigoare hotărârea 1208/18. Întru susținerea opiniei sale, instanța de judecată invocă și concluziile deciziei irevocabile a Curții Supreme de Justiție din 29 iulie 2020, la pag.10 instanța supremă a reținut inter alia că, ”distinct de aceste precizări se constată a fi ca declarative și susținerile IP ”AIS Molpres”, precum că la data solicitării informațiilor și copiilor certificate (1 martie 2019), dar și la data răspunsului oferit de IP ”AIS Molpres” (15 martie 2019), aceasta deținea statut de întreprindere de stat și nu instituție publică. Or, la caz, potrivit pct. 2 din Statutul IP ”AIS Molpres”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 05 decembrie 2018, prin care s-a instituit statutul de instituție publică, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 6-12/5 din 11 ianuarie 2019 și care a intrat în vigoare la data publicării .

În acest sens, instanța de judecată atestă că prin emiterea ordinului contestat Instituţia publică Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” neîntemeiat, contrar prevederilor legale, a intervenit în tarifele la serviciile prestate, stabilind noi tarife de abonare, fiind repartizate în două abonamente BASIC și Premium, stabilind tarife mai mari decât cele în vigoare la serviciile prestate de către întreprinderea de stat reorganizată, precum și intervenind în pachetul serviciilor prestate (descărcarea, stocarea și imprimarea ediției digitale în format pdf a textului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova) utilizarea off-line. Or, anterior pachetul (unic) permitea posibilitatea descărcării (în format pdf) și imprimării ediției respective.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ a conchis că în cauza dată sunt întrunite temeiurile de ilegalitate a ordinului nr.3 AD din 24.01.2019 emis de IP AIS Moldpres cu privire la stabilirea prețului variantei on-line a Monitorului Oficial al RM pentru anul 2019, motiv din care urmează a fi anulat.

Hotărârea este executorie din momentul emiterii (5 iulie 2021), însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.

În prezent, pe pagina oficială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova se menționează că este disponibilă abonarea doar la pachetul ”Basic” al variantei electronice al ”Monitorului Oficial al Republicii Moldova”. Acesta costă 80 MDL/luna și include doar utilizarea online a ediției ”Monitorul Oficial” și arhiva versiunii electronice a acestuia.