Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară. Documentul modifică și stabilește prevederi noi privind licențierea și condițiile de activitate ale unităților de schimb valutar.

Astfel, în scopul ajustării Legii cu prevederile din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ținând cont de recomandările Comitetului MONEYVAL, proiectul de lege prevede prezentarea de către casele de schimb valutar și hoteluri a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților în cauză, precum și a declarațiilor pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia, contabilului-șef și ale asociaților/acționarilor privind lipsa asocierii și/sau afilierii unor infractori și grupuri criminale organizate. Autorii inițiativei susuțin că aceasta va avea drept efect neinstituirea controlului ori obținerea pachetului de acțiuni de control și/sau a cotelor-părți de control, ori deținerea funcțiilor de conducere în cadrul casei de schimb valutar sau hotelului de către infractori şi grupuri criminale organizate, complicii lor. Identificarea de către BNM, cu suportul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a circumstanțelor indicate la art.15 alin.(8) din Legea nr.308/2017 va servi drept temei pentru refuzul de eliberare a licenței casei de schimb valutar și hotelului, suspendarea activității acestora, iar în cazul neconformării - pentru refuzul de eliberare a licenței sau pentru retragerea licenței.

Totodată, proiectul de lege prevede înlocuirea cazierului judiciar care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice a Republicii Moldova (care conține atât informația privind aflarea persoanei sub urmărire penală cât și privind antecedentele penale nestinse) cu cazierul judiciar care confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse. Aceste amendamente sunt necesare în vederea neadmiterii persoanelor care au antecedente penale nestinse la activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Inițiativa mai include conformarea procedurii de licențiere a activității unităților de schimb valutar prevederilor Codului administrativ, în special în partea ce se referă la suspendarea procedurii administrative. Astfel, în cazul în care setul de documente prezentat de către solicitantul de licență nu este complet, proiectul de lege stabilește termenul de cinci zile lucrătoare pentru prezentarea documentelor lipsă și/sau a documentelor remediate de către solicitant.

De asemenea, proiectul de Lege prevede suspendarea procedurii administrative pe perioada consultării de către BNM a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a altor autorități publice competente din țară în vederea asigurării respectării cerințelor stabilite la art.15 alin.(8) din Legea nr.308/2017, fapt despre care unitatea de schimb valutar va fi notificată.

În scopul asigurării implementării de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere a caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova, în Legea nr.62/2008 sunt introduse modificări care vor permite automatizarea procesului de licențiere a unităților de schimb valutar. Automatizarea acestui proces va institui un mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM și unitățile de schimb valutar. Astfel, proiectul de lege acordă BNM dreptul să stabilească în actele normative modul de prezentare a documentelor pentru licențierea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

O altă noutate este cerința de dotare a unităților de schimb valutar cu sisteme de supraveghere și înregistrare video care are drept scop neadmiterea încălcării drepturilor clienților acestora, în particular în partea ce se referă la revocarea operațiunilor de schimb valutar. De asemenea, dotarea unităților de schimb valutar cu sisteme de supraveghere și înregistrare video va îmbunătăți deservirea clienților unităților de schimb valutar în contextul asigurării securității și integrității caselor de schimb valutar. Proiectul de lege prevede obligația unității de schimb valutar de a asigura supravegherea și înregistrarea video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului, precum și păstrarea acestor înregistrări în formă digitală cel puțin 15 zile calendaristice. De asemenea, proiectul de lege impune cerința de afișare la intrarea în unitatea de schimb valutar a unui semn/pictograme care să semnaleze clar existența camerei de supraveghere video, conform unui model stabilit de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Prin urmare, clientul unității de schimb valutar va fi informat despre prezența camerelor video pentru ca acesta să-și poată exprima consimțământul de a-i fi înregistrată imaginea.

Proiectul de lege mai dezvoltă instrumente de supraveghere a sectorului unităților de schimb valutar din Republica Moldova. În particular, se instituie unele restricții în privința administratorilor, asociaților /acționarilor caselor de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar care încalcă sistematic prevederile legislației valutare aferente desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice sau a căror activitate a fost suspendată. Astfel, aceste persoane vor fi private de dreptul de a practica această activitate pe perioada suspendării de către BNM a activității sau, în cazul încălcărilor sistematice - pe o perioadă de 12 luni (BNM impunând restricții fie pentru înființarea unei case noi de schimb valutar, fie pentru achiziționarea participațiunilor la capitalul social al oricărei case de schimb valutar, fie pentru administrarea activității altei case de schimb valutar/ sucursalei acesteia).