S.C. Star Taxi App SRL, o societate cu sediul în București (România), operează o aplicație pentru smartphone care pune în legătură directă utilizatorii serviciilor de taxi cu șoferii de taxi. Această aplicație permite să se efectueze o căutare în urma căreia apare o listă a șoferilor de taxi disponibili pentru efectuarea unei curse. Astfel, clientul este liber să aleagă un anumit șofer.

Această societate nu transmite comenzile șoferilor de taxi și nu stabilește prețul cursei, care este plătit direct șoferului, la finalul acesteia.

La 19 decembrie 2017, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 626/2017, care a extins domeniul de aplicare al obligației de a solicita o autorizație pentru activitatea numită de ”dispecerat” la operatorii de aplicații informatice precum Star Taxi App.

Întrucât a încălcat această reglementare, Star Taxi App a fost amendată cu suma de 4.500 RON (aproximativ 929 de euro).

Deoarece consideră că activitatea sa constituie un serviciu al societății informaționale căruia i se aplică principiul de excludere a autorizării prealabile prevăzut de Directiva privind comerțul electronic, Star Taxi App a sesizat Tribunalul București (România) cu o cerere introductivă având ca obiect anularea Hotărârii nr. 626/2017.

În acest context, Tribunalul București solicită Curții de Justiție să stabilească, printre altele, dacă un serviciu care constă în punerea în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, a clienților și a șoferilor de taxi constituie un ”serviciu al societății informaționale”. În cazul unui răspuns afirmativ, acesta solicită Curții să efectueze o apreciere a validității Hotărârii nr. 626/2017 în lumina anumitor dispoziții de drept al Uniunii.

În concluziile prezentate, avocatul general Maciej Szpunar observă, mai întâi, că serviciul propus de Star Taxi App corespunde definiției serviciului societății informaționale din Directiva privind comerțul electronic întrucât acest serviciu este furnizat în schimbul unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui beneficiar de servicii.

Totuși, avocatul general amintește că, potrivit jurisprudenței Curții, se poate considera că un serviciu nu se încadrează în noțiunea de ”serviciu al societății informaționale” chiar dacă prezintă caracteristicile cuprinse în definiție. Această situație se regăsește, printre altele, atunci când prestația efectuată prin mijloace electronice este indisociabil legată de o altă prestație, care constituie prestația principală și care nu este efectuată prin mijloace electronice, precum un serviciu de transport. Această legătură indisociabilă se caracterizează, potrivit Curții, prin faptul că prestatorul prestației efectuate prin mijloace electronice controlează aspectele esențiale ale celeilalte prestații, inclusiv selectarea prestatorilor acestei alte prestații.

Avocatul general evaluează situația societății Star Taxi App și observă că aceasta nu trebuie să recruteze șoferii de taxi și nu exercită un control și nici o influență determinantă asupra condițiilor de prestare a serviciilor de transport de către șoferii de taxi. Spre deosebire de alte servicii similare, precum Uber, serviciul prestat de Star Taxi App se adaugă la un serviciu de transport în regim de taxi deja existent și organizat. Rolul Star Taxi App se limitează astfel la cel al unui prestator extern al unui serviciu accesoriu, util, dar neesențial pentru eficiența serviciului principal, care este cel de transport.

Apoi avocatul general efectuează analiza Hotărârii nr. 626/2017 în lumina dreptului Uniunii. Directiva privind comerțul electronic interzice statelor membre să supună accesul la activitatea de furnizor de servicii ale societății informaționale și desfășurarea acesteia unui regim de autorizare prealabilă sau oricărei alte cerințe cu efect echivalent. Avocatul general observă totuși că această interdicție nu privește regimurile de autorizare care nu urmăresc în mod specific și exclusiv serviciile societății informaționale, precum cel din speță.

Această constatare este supusă însă condiției ca serviciile cărora li se aplică regimul de autorizare existent, care nu sunt furnizate prin mijloace electronice, și serviciile societății informaționale la care s-a extins acest regim să fie efectiv echivalente din punct de vedere economic.

Directiva privind serviciile permite, în anumite condiții, statelor membre să supună accesul la o activitate de servicii unui astfel de regim. Aceste condiții sunt: caracterul nediscriminatoriu al regimului, justificarea acestuia printr-un motiv imperativ de interes general și inexistența unor măsuri mai puțin restrictive care să permită atingerea aceluiași obiectiv. În această privință, avocatul general consideră că revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă există motive imperative de interes general care să justifice regimul de autorizare a serviciilor de dispecerat taxi.

Cu toate acestea, avocatul general precizează că un regim de autorizare nu are la bază criterii justificate printr-un motiv imperativ de interes general atunci când eliberarea autorizației este subordonată unor cerințe inadecvate din punct de vedere tehnologic pentru serviciul avut în vedere de solicitant.

Avocatul general conchide, mai întâi, că un serviciu care constă în punerea în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, a clienților și a șoferilor de taxi reprezintă un serviciu al societății informaționale atunci când acest serviciu nu este indisociabil legat de serviciul de transport în regim de taxi, astfel încât nu constituie o parte integrantă a acestuia.

El conchide apoi că Directiva privind comerțul electronic nu se opune aplicării în cazul unui furnizor de servicii ale societății informaționale a unui regim de autorizare aplicabil furnizorilor de servicii echivalente din punct de vedere economic care nu constituie servicii ale societății informaționale.

În sfârșit, el arată că Directiva privind serviciile se opune aplicării unui astfel de regim de autorizare, cu excepția cazului în care acesta este conform cu criteriile prevăzute în acest text, ceea ce revine instanței de trimitere să verifice.