Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind impunerea cu TVA a serviciilor de intermediere prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident al Republicii Moldova.

Astfel, SFS explică că potrivit prevederilor art.1667 și art.1668 din Codul civil, prin contract de intermediere, o parte (intermediar) se obligă față de cealaltă parte (client) să acționeze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau mai multor contracte între aceasta şi terţ. 

Iar cel care promite o remunerație pentru intermedierea unui contract sau pentru indicarea ocaziei de încheiere a unui contract este obligat la plata remunerației doar atunci când contractul este încheiat în urma indicațiilor date. 

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor. 

Pentru serviciile care, reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei, nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alineatele (1) - (3) al art.111 din Codul fiscal, locul livrării acestora, conform alin. (4), se consideră sediul sau în care acesta lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează servicii.

În cazul în care locul serviciului prestat de către rezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, este Republica Moldova, acest serviciu se impozitează pe principii generale. 

Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.93 pct.6) și art.95 alin. (1) lit. a) reprezintă livrare impozabilă pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv constituie obiect impozabil cu TVA.