Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii casnici finali că prin Legea nr. 322/30.11.2018 au fost excluse prevederile care indicau volumul nedistribuit, înregistrat de contorul de la branșamentul blocului locativ, în baza indicațiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate care se repartizau adăugător pentru fiecare apartament proporțional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum.

Astfel, potrivit pct. 9 al Hotărârii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi ne comunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, volumul lunar al apei livrate populației se determină în baza indicațiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branșamentele blocurilor locative, excluzând din indicațiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor.

Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai unei încăperi locuibile din cămin se determină în modul descris mai jos:

a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine – conform indicaţiilor contoarelor instalate în apartament;

b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, conform contorului comun, dar nu mai mult decât normele de consum.

Așadar, orice încălcare a prevederilor legale sus menționate, inclusiv emiterea facturilor contrar prevederilor legii, reprezintă un abuz.

Prin urmare, acțiunile administrației întreprinderii de gestionare a fondului locativ, de includere spre plată a unor volume suplimentare în lipsa temeiului legal, depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, fapt ce constituie o contravenție administrativă prevăzută de art. 313, Codul contravențional al Republicii Moldova.

Menționăm că, reieșind din prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, titularul de licență SA ”Apă-Canal Chișinău” are încheiat cu gestionarul fondului locativ contract pentru livrarea apei și recepționarea apelor uzate, până la punctul de delimitare (contorul comun de la intrarea în bloc). Repartizarea volumelor de apă este efectuată de ÎM ”INFOCOM”, reieșind din datele furnizate de gestionarul fondului locativ, care nu sunt titulari de licență și activitatea lor nu este reglementată de ANRE.

De aceea, pe marginea plângerilor venite de la consumatori, privind includerea în facturi a volumelor suplimentare de apă sub formă de ”cotă-parte”, ANRE a sesizat Centrul Național Anticorupție pentru examinarea acțiunilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul administrației întreprinderilor de gestionare a fondului locativ sub aspectul constatării săvârșirii contravenției administrative prevăzute de lege.