Penalitățile aplicate de către furnizori pentru rezilierea anticipată a contractelor sunt principala plângeră adresată Agenţiei Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

În rezultatul examinării celor 165 de petiții depuse de către utilizatorii serviciilor de comunicații electronice, timp de nouă luni, ANRCETI a constatat că o bună parte din acestea au ca obiect dezacordul utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice (telefonie, Internet sau televiziune) cu penalitățile aplicate de către furnizori în legătură cu rezilierea anticipată a contractelor. Specialiștii ANRCETI consideră că unul din motivele apariției problemelor abordate de petiționari ar fi documentarea insuficientă a utilizatorilor cu condițiile de furnizare a serviciilor și, respectiv, îndeamnă persoanele care intenționează sa stabilească raporturi contractuale cu furnizorii, să studieze minuțios contractele propuse de furnizori până la semnare, ținând cont de:

conform Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, furnizorii au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor informație clară, completă și ușor accesibilă privind condițiile de furnizare a serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, privind drepturile și obligațiile ce revin părților în legătură cu încheierea unui contract sau rezilierea acestuia:

perioada inițială a contractelor încheiate în formă scrisă este de cel mult 24 de luni, cu excepţia contractelor încheiate cu utilizatorii finali - persoane juridice.

Rezilierea unui contract până la expirarea perioadei minime contractuale implică, de regulă, plata unor penalități, excepție fac situațiile în care utilizatorii solicită rezilierea contractului ca urmare a modificării unilaterale a acestuia de către furnizori.

După expirarea perioadei contractuale minime:

contractul nu încetează, ci se derulează în continuare pe o perioadă nedeterminată sau se prelungește în funcţie de prevederile concrete ale acestuia;

nu este necesară contractarea unei noi oferte pentru prelungirea duratei contractuale;

utilizatorii pot renunța la contract fără plata penalităților de reziliere anticipată.

Stabilirea în contract a unor plăți, pe care utilizatorul trebuie să le achite în cazul în care dorește rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale, nu este interzisă, însă nivelul acesteia nu trebuie să fie mai mare decât valoarea reală a prejudiciului cauzat furnizorului în legătură cu rezilierea anticipată.

Pentru a evita situațiile în care furnizorii de servicii de comunicații electronice ar putea pretinde anumite penalități, ANRCETI recomandă utilizatorilor să semneze contractele propuse de furnizori doar după analiza minuțioasă a clauzelor acestora, să negocieze clauzele stipulate în contracte, înainte de semnarea acestora și să analizeze suplimentar contractele încheiate cu furnizorii înainte de inițierea rezilierii anticipate.