Pe durata stării de urgență cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore din data emiterii acesteia. Dacă părțile nu au fost prezente la ședința de examinare a cauzei contravenționale, termenul se calculează din data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.4471 alin.(8) din Codul contravențional. Dacă acest termen a fost omis, persoana nu poate fi repusă în termen. Procedura de contestare a fost regementată în decizia Comisiei pentru situații excepționale din data de 24 martie.

Persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atât la examinarea cauzei, cât şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai târziu de 24 ore din data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale.

Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv, prin intermediul poștei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale. În cel mult 24 ore din data depunerii, agentul constatator expediază contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale în instanţa de judecată competentă. Totuși, contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator.

Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs, în termen de 24 ore din data aplicării sancţiunii, în instanţa de fond conform competenţei teritoriale.  Drept temei pentru contestare pot servi:

 • contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale;
 • s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua.

În termen de 24 de ore din data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după caz:

 • dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;
 • fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.

Cauza contravenţională se judecă în termen de 48 de ore de la data intrării dosarului în instanţă. Dacă există, însă, temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 24 de ore.

În cel mult 24 de ore din data pronunţării hotărârii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor, care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, inclusiv prin poșta electronică, şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnându-se în dosar.

Soluţionarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă se desfăşoară ținîndu-se de procedura descrisă mai sus.  

Hotărârile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus și prin poștă electronică, pentru a se repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:

 • contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de Codul Contravențional și de Dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale;
 • s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvârşite sau persoanei contravenientului;
 • contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;
 •  faptei săvârşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;
 • a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului.

Recursul împotriva hotărârii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 24 de ore din data pronunţării hotărârii judecătoreşti sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, din data comunicării hotărârii judecătorești, dar nu mai târziu de 48 de ore din data pronunțării hotărârii judecătorești.

Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 12 ore din data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs. Recursul declarat cu omiterea termenului, nu poate fi repus în termen. Totodată, recursul împotriva hotărârii judecătoreşti contravenţionale nu suspendă executarea ei.

După examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:

 • respinge recursul şi menţine hotărârea atacată dacă recursul este tardiv, inadmisibil sau nefondat;
 • admite recursul, casând hotărârea atacată, parţial sau integral, şi adoptă una dintre următoarele soluţii:

a) dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului contravenţional în cazurile prevăzute la art.441 din Codul contravențional;

b) rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărâri, însă fără a înrăutăţi situaţia contravenientului.

Prevederile Codului contravențional se aplică în măsura în care nu contravin Dispoziții Comisiei pentru situații excepționale.