Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) lansează consultările publice asupra proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe. Documentul a fost elaborat pentru armonizarea prevederilor legislației din acest domeniu la reglementările acquis-ului comunitar relevant.

Potrivit autorilor, proiectul are menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe, prin instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de a stabili un mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces, precum și de a spori gradul de transparență în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă.

Proiectul precizează atribuţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe:

 • elaborează şi asigură, în limitele competenţei sale, promovarea propunerilor referitoare la cadrul normativ privind protecţia, exercitarea şi implementarea dreptului de autor, a drepturilor conexe şi a altor drepturi protejate de prezenta lege;
 • înaintează propuneri Guvernului, ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale atunci când întreprinderea anumitor măsuri necesare pentru implementarea politicii nu ţine de competenţa sa;
 • acumulează informaţiile necesare, desfăşoară activităţi de instruire şi consultări pentru informarea ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale, a autorităţilor judecătoreşti şi a altor instituţii, a titularilor de drepturi şi a utilizatorilor despre importanţa şi aspectele legale şi practice ale protecţiei, exercitării şi implementării dreptului de autor, a drepturilor conexe şi a altor drepturi protejate de prezenta lege, elaborând şi distribuind în acest scop materiale informative, organizând campanii de informare şi colaborând activ cu mass-media;
 • reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale din domeniul dreptului de autor, al drepturilor conexe şi al altor drepturi protejate de lege;
 • stabileşte şi întreţine, în conformitate cu actele legislative şi normative, relaţii de cooperare reciproc avantajoase cu oficii similare, agenţii şi instituţii de cercetări, cu alte organizaţii din alte ţări care activează în domeniul dreptului de autor, al drepturilor conexe şi al altor drepturi protejate de prezenta lege;
 • avizează înființarea organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare;
 • revocă, anulează, retrage sau modifică deciziile de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare;
 • emite aviz asupra statutului și a propunerilor de modificare a statutului organizației de gestiune colectivă;
 • emite aviz asupra proiectelor de metodologii elaborate în conformitate cu noua lege;
 • desemnează colectorul;
 • efectuează controale anuale și speciale privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă și structurilor comune de colectare;
 • dispune măsuri necesare intrării în legalitate pentru organizațiile de gestiune colectivă și structurile comune de colectare;
 • dispune retragerea calității de colector, suspendarea activității organizației de gestiune colectivă și structurii de colectare;
 • supraveghează funcționarea organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare;
 • ține evidența entităților autorizate;
 • eliberează, în numele statului, adeverințe privind înscrierea obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe;
 • eliberează marcaje de control în conformitate cu legislaţia;
 • organizează și administrează bazele de date privind repertoriile gestionate sau reprezentate, precum și titularii de drepturi reprezentați de organizațiile de gestiune colectivă;
 •  organizează și administrează, contra cost, înregistrarea și înscrierea în registrele naționale și în alte evidențe naționale specifice.

Proiectul ami prevede că AGEPI instituie Comisia de mediere şi Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale, care examinează şi soluţionează litigiile atribuite în competenţa lor conform legilor speciale din domeniul proprietăţii intelectuale precum şi litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Comisia de mediere şi Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale activează conform regulamentului aprobat de către Guvern.