Agenția Servicii Publice (ASP) este implicate, în calitate de pârât, în litigii pentru care riscă să plătească peste 44, 3 milioane de lei, iar acest lucru pune la îndoială capacitatea instituției de a-și continua activitatea.

Constatarea a fost făcută de Curtea de Conturi în cadrul ”Raportului auditului situațiilor financiare ale Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice” (ASP) încheiate la 31 decembrie 2018”.

Curtea a mai stabilit că activitatea ASP este amenințată și de alte nereguli, cum ar fi:

 • acordarea unor servicii cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari fără o determinare a surselor de finanțare sau acoperire a costurilor suportate. Doar în anul 2018, cheltuielile aferente serviciilor prestate gratuit sau la preț redus au constituit 146,1 mil. lei;
 • compromiterea unor avansuri acordate în sumă totală de 276,7 mii lei;
 • compromiterea unor creanțe comerciale în sumă totală de 1,5 mil. lei;
 • compromiterea unor investiții financiare pe termen lung în părți afiliate în sumă totală de 25,4 mil. lei;
 • acumularea a cca 100,7 mii zile de concediu nefolosite, de către angajați, ceea ce impune angajamente viitoare în sumă totală de 30,2 mil. lei;
 • înghețarea a cca 11,3 mil. lei în materiale fără mișcare sau cu mișcare lentă;
 • înghețarea, blocarea a cca 1,3 mil. lei în imobilizări corporale, care nu se utilizează și nu produc beneficii economice;
 • compromiterea lichidității ASP și, ca urmare imposibilitatea de a achita datoriile curente doar din mobilizarea tuturor activelor circulante, fiind necesare atragerea în acest scop a activelor imobilizate și/sau a altor resurse din exterior de cca 94,1 mil.lei.

Auditorii Curții au mai stabilit că informațiile cu privire la valoarea de bilanț a terenurilor aferente construcțiilor, precum și, concomitent, a altor datorii pe termen lung, raportate la sfârșitul perioadei de gestiune au fost denaturate cu cca 8,5 mil. lei. A fost denaturat și soldul altor datorii pe termen lung, se menționează în Raport.

De asemenea, potrivit rezultatelor auditorului, informațiile aferente cheltuielilor de personal privind remunerarea muncii au fost majorate nejustificat, dat fiind calcularea și achitarea unor premii pentru misiuni speciale, în valoare totală de 7,1 mil. lei, precum și pentru unele sarcini de importanță majoră, în sumă totală de 1,4 mil. lei, în lipsa evaluărilor și documentărilor corespunzătoare a acestora cu privire la aportul fiecărui angajat pentru eficientizarea activității ASP.

Suplimentar, auditorii au mai constatat următoarele nereguli:

 • necorespunderea evidenței analitice a clădirilor și încăperilor gestionate cu informațiile aferente acestora din Registrul bunurilor imobile;
 • neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unui bun imobil primit în gestiune economică;
 • înregistrarea neregulamentară a drepturilor de proprietate asupra a 12 bunuri imobile ce nu aparțin ASP. Acestea au fost transmise în gestiune ASP prin contracte de comodat, iar înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestora s-a efectuat eronat în baza unui act de predare-primire, precum și a unui ordin al ministrului dezvoltării informaționale.
 • neconfirmarea inventarierii unor datorii comerciale în sumă totală de 5,8 mil. lei;
 • nerecunoașterea și neconfirmarea corespunzătoare a unor avansuri acordate în sumă totală de 26.7 mii lei și a unor creanțe comerciale în valoare de 1528,3 mii lei;
 • unele creanțe în sumă totală de 233,5 mii lei nu prezintă obligații reale ale persoanelor prezentate în evidența analitică.

Cu referință la siguranța activelor, s-a constatat că procesul de creare și dotare a centrelor multifuncționale a format un volum de mijloace fixe, sub formă de tehnică de calcul, mobilier, cazane, aparate de aer condiționat, etc., în valoare totală de cca 16,3 mil. lei, care nu se utilizează și nu produc beneficii economice.