Consiliul B.C. „ENERGBANK” S.A. a convocat pentru data de 18 august Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor băncii.

Adunarea va avea loc prin corespondenţă la  ora 11:00 la adresa: MD-2001, str.Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chișinau, Republica Moldova.

Pe Ordinea de zi a Adunării au fost incluse următoarele subiecte:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2020.

2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2020.

3. Cu privire la repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul  2020.

4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului Băncii pentru anul 2021.

5. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerațiilor anuale pentru membrii Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2020.

6. Cu privire la aprobarea Statutului B.C. ”ENERGBANK” S.A., în redacţie nouă.

7. Cu privire la aprobarea actelor normative ale Băncii, în redacţie nouă:

       7.1.Regulamentul Adunării generale a Acționarilor B.C.“ENERGBANK” S.A.

       7.2.Regulamentul Consiliului B.C.“ENERGBANK” S.A.

       7.3.Regulamentul cu privire la accesul acționarilor la documentele B.C. ”ENERGBANK” S.A.

Adunarea generală va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situaţia din 12.07.2021 (cu modificările conform Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni si Legii privind activitatea băncilor  nr. 202/2017).

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prin corespondență, începând cu data de 06.08.2021, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 17:00, la sediul Băncii (str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, R.M.) și pe pagina web a Băncii www.energbank.com (cu excepția documentelor ce constituie secret bancar și/sau comercial). 

Buletinul de vot urmează a fi completat și semnat de acționari cu prezentare Băncii, personal sau prin poștă. Termenul limită de restituire a buletinului de vot - până la data de 18.08.2021, ora 11:00. Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 56 alin (4), art. 61 alin.(4) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni).

Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii. 

Amintim că, recent, Consiliul Concurenței a anunțat că analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către "IUTECREDIT EUROPE" AS a acțiunilor băncii "ENERGBANK" SA, astfel fiind preluat controlul asupra băncii.