Acționarii B.C. ”ProCredit Bank” S.A. sunt convocați pentru data de 25 noiembrie la Adunarea Generală Extraordinară.

Adunarea va avea loc în Germania (Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main), ora 10:00, cu prezența acționarilor.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

  • Determinarea cvorumului
  • Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
  • Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
  • Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă
  • Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă
  • Diverse

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. ”ProCredit Bank" S.A., începând cu 16 noiembrie 2020, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 16 noiembrie 2020.

Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.