Absolvenții Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de judecător, nu sunt de acord cu modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecători, invocând că sunt pe poziție de discriminare. Într-o cerere trimisă în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, aceștia solicită să fie suspendate concursurile anunțate pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, în partea candidaților care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, până la examinarea cererii. La fel, ei mai cer modificarea în parte a ”Registrului participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei”  secțiunea I ”lista candidaților la funcțiile vacante de judecător”, prin separarea candidaților la funcția vacantă de judecător după următorul criteriu: Candidații absolvenți a Institutului Național al Justiției și Candidații care au susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul Institutului Național al Justiției.

O altă solicitare este să fie anulate concursurilor anunțate pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, vicepreședinte și președinte în unele instanțe judecătorești, în partea candidaților care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, dar și organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător pentru candidații absolvenți a Institutului Național al Justiției.

În cererea trimisă către CSM se spune că în conformitate cu pct. 1.3 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, la funcţia de judecător poate candida persoana care întruneşte condiţiile prevăzute în art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, a susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) sau este absolvent al INJ, a trecut procedurile de selectare în faţa Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi este înscris în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei.

Pct. 1.6. al Regulamentului indicat, prevede că, la concursul anunţat şi desfăşurat de către Consiliul Superior al Magistraturii (în continuare CSM) participă persoanele incluse în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei şi care au informat în scris Secretariatul despre participarea sau despre refuzul de a participa la concurs.

Prin urmare, la funcţia de judecător poate candida persoana care întruneşte condiţiile prevăzute în art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, a susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare INJ) sau este absolvent al INJ, a trecut procedurile de selectare în faţa Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor.

Din analiza Registrului participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei (actualizat la data depunerii cererii) la secțiunea I ”lista candidaților la funcțiile vacante de judecător” (în continuare Registru) rezultă că, actualmente la funcția de judecător aspiră 124 candidații, conform punctajului acordat de Colegiul pentru Selecția și Carierea Judecătorilor. 

Pct. 3.19. al Regulamentului indicat, prevede că, în cadrul concursului media de concurs a candidaţilor care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător constituie maximum 100 de puncte. Media de concurs se calculează după cum urmează:

  • nu mai puțin de 50%, se constituie din nota obţinută la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
  • nu mai mult de 30% din punctajul acordat de Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor;
  • nu mai mult de 20% din punctajul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul ședinței, Plenul CSM va aprecia motivarea personală a candidatului și corespunderea acestuia funcției de judecător: motivele care au determinat candidatul să participe la concurs; determinarea vizând ocuparea funcției pentru care candidează; fermitatea în expunere în cadrul interviului, precum și reputația persoanei în contextul prevederilor legale. Punctajul maxim acordat de CSM nu va constitui mai mult de 20 de puncte.

Pct. 10 lit. a) al Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor nr.613/29 din 20 decembrie 2018, fiecare candidat la funcţia de judecător este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate în punctul 8 cu acordarea punctajului şi potrivit criteriilor ce urmează mai jos: a ) vechimea în funcţiile de specialitate juridică, confirmată prin înscrisurile în carnetul de muncă sau alte documente relevante se apreciază cu maxim 12 puncte. Fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 12 puncte.

Semnatarii cererii spun că, pornind de la cele menţionate, se remarcă poziția defavorizatorie a candidaților absolvenți al INJ în raport cu candidații care au susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul INJ, or, calcularea punctajului acumulat de către candidații care au susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul INJ, drept urmare a vechimei în funcţiile de specialitate juridică, este inechitabilă, fapt ce lezează accesul egal al candidaților absolvenți al INJ.

În conformitate cu pct. 3.10. al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, candidatul la funcția de judecător, absolvent al Institutului Național al Justiției, este obligat să-și exprime opțiunea pentru toate posturile vacante anunțate la concurs. În caz contrar, dacă absolventul Institutului nu participă la toate concursurile pentru suplinirea funcţiei de judecător timp de 5 ani după absolvirea cursurilor de formare iniţială sau refuză nejustificat de cel mult 2 ori funcţiile vacante propuse, acesta este exclus din Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător, fiind obligat să restituie pentru perioada formării inițiale bursa achitată în condițiile Legii cu privire la Institutul Național al Justiției.

Din conținutul prevederilor legale enuțate supra rezultă că, concursurile pentru suplinirea funcției de judecător se organizează de către CSM de două ori pe an, la concurs fiind scoase aproximativ 20 locuri, iar absolventul INJ este obligat să participe la toate concursurile timp de 5 ani, cu posibilitatea de a refuza funcția vacantă propusă o singură data.

Pct. 3.11. al Regulamentului indicat, prevede că, candidatul la funcția de judecător, în baza vechimii în muncă, poate să participe la concursurile anunțate de CSM timp de 5 ani de la data susținerii examenului de capacitate în fața Comisiei pentru examenele de absolvire. După expirarea termenului de 5 ani, persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă urmează să susţină un nou examen în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire.

La acest capitol, absolvenții INJ menționează că candidații care au susţinut examenul de capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul INJ, dispun de dreptul de a participa la concursurile anunțate de CSM timp de 5 ani de la data susținerii examenului de capacitate în fața Comisiei pentru examenele de absolvire și a refuza funcția vacantă propusă nelimitat, fapt ce denotă că, dreptul de a participa și a refuza funcția vacantă propusă rămâne la discreția candidatului nefiind condiționat ca în cazul absolvenților INJ.