Începând cu 11 martie a fost stabilită o nouă procedura de evaluare a riscului de incendiu a construcțiilor si instalațiilor aferente, după cum urmează:

1. Solicitantul v-a depune o cerere la ghișeul Serviciului managementul documentelor al Agenției pentru Supraveghere Tehnică (prin intermediul cancelariei), unde se inregistrează în registrul manual si cel electronic de evidență, anexând toate actele indicate în cerere;

2. Conform rezolutiei directorului sau directorului adjunct, cererea se remite către executor în cadrul subdiviziunii Agenției (șef direcție), spre examinare;

3. Executorul desemnat de seful direcției v-a examina actele prezentate și v-a verifica obiectivul cu ieșire la fața locului privind corespunderea acestuia cerintelor normelor și regulilor de apărare impotriva incendiilor și anume compartimentele: plan general, soluții constructive și de sistematizare spațială, măsurile tehnico-inginerești, măsuri de regim curent. Ulterior executantul desemnat intocmeste proces-verbal de control (model anexat la anunț) prin care se atestă lipsa sau existența neconformitaților constatate, cât si măsurile ce urmează a fi intreprinse în vederea lichidării acestora până inițierea procedurii de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

4. Procesul-verbal de control semnat de executor se prezintă șefului de direcție pentru examinare. Procesul-verbal de control se semnează de către șeful de direcție si se transmite spre semnare directorului sau directorului adjunct pentru avizare finală;

5. Procesul-verbal de control este parte componentă si se anexează la raportul privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente;

6. Termenul de examinare a cererii nu va depasi 30 zile lucrătoare de la data inregistrării cererii. 

Modelul cererii și procesului-verbal pot fi vizualizate aici.