Autorii proiectelor de cercetări științifice vor avea acces la unele date individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor. La sfârșitul anului trecut, Biroul Național de Statistică (BNS) a aprobat Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice și Ghidul de publicare pentru examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice.

Regulamentul stabilește condițiile în care BNS poate acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor, pentru proiecte de cercetări științifice.

În linii generale, Regulamentul descrie modul de solicitare a accesului, cine îl poate solicita, documentele necesare, conținutul propunerii de cercetare, termenii de utilizare și asigurarea confidențialității datelor, responsabilitățile entității de cercetare și a cercetătorilor, formele de acordare a accesului la datele individuale ș.a.

Accesul la date îl vor avea entitățile de cercetare care vor întruni anumite condiții stabilite de Regulament și se va realiza în baza unui contract (încheiat pe n termen de până la 3 ani) care prevede expres scopul utilizării datelor, condițiile de utilizare și alte obligațiuni pe care trebuie să le respecte entitatea de cercetare științifică și nemijlocit cercetătorii(ul). Cercetătorilor individuali nu li se va acorda acces direct la date individuale.

Conform documentului, entitatea de cercetare care intenționează să obțină acces la date individuale în scopuri științifice depune în adresa BNS o solicitare conform modelului stabilit de acesta. Accesul acordat entităților de cercetare se va baza pe următoarele criterii:

  • evaluarea scopului entității, care se efectuează pe baza statutului său, misiunii sale sau a unei alte declarații de scop;
  • experiența demonstrată sau imaginea entității în calitate de instituție care efectuează o cercetare de calitate și care publică rezultatele acesteia; experiența entității privind realizarea de proiecte de cercetare este evaluată pe baza, inter alia, a listelor de publicații disponibile și a proiectelor de cercetare la care a participat entitatea;
  • modalitățile de organizare internă pentru cercetare: entitatea de cercetare este o organizație separată cu personalitate juridică, axată pe cercetare, sau un departament de cercetare din cadrul unei organizații. Entitatea de cercetare trebuie să fie independentă și autonomă în formularea concluziilor științifice și separată de sfera politică a organismului căruia îi aparține;
  • garanțiile instituite în vederea asigurării securității datelor: entitatea de cercetare îndeplinește cerințele tehnice și de infrastructură care garantează securitatea datelor.

Regulamentul a fost elaborat în temeiul Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și în corespundere cu Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene privind accesul la microdate în scopuri științifice. 

Conform Legii cu privire la statistica oficială (art.20), accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor (microdate) poate fi acordat doar pentru proiecte de cercetări ştiinţifice ale căror rezultate scontate nu se referă la unităţi individuale identificabile. 

Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice și Ghidul de publicare pentru examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice sunt disponibile aici.