Judecătorii urmează să fie instruiți, în cea de-a doua jumătate a anului, în peste 50 de tematicii. Acestea includ subiecte privind aplicarea normelor legale în domenii specifice, precum infracțiunile informatice sau proprietatea intelectuală, privind procedurile de organizare a ședințelor de judecată, dar și referitoare la dezvoltarea abilităților profesionale, cum ar fi: managementul timpului, interacțiunea cu presa. Tematicele sunt incluse în Planul calendaristic modular de formare continuă pentru judecători și procurori, iar Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, recent, delegarea judecătorilor înscriși la instruiri. Mai exact, Institutul Național al Justiției urmează să organizeze, în perioada octombrie – decembrie, seminare, mese rotunde şi ateliere de lucru privind:
 • securitatea informaţională şi implementarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal;
 • metodici şi tactici de investigare și judecare a infracțiunilor săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale;
 • particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor privind infracţiunile informatice;
 • lansarea Recomandărilor de la Graz;
 • protecția proprietății intelectuale: limita drepturilor exclusive;
 • asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în instanţele de judecată;
 • sursele informaționale în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • soluţionarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul proprietății intelectuale;
 • utilizarea cunoștinţelor speciale în justiţia penală;
 • clasificarea expertizelor judiciare;
 • conceptul acreditării în expertiza judiciară;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă;
 • asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanei în contextul cooperării juridice internaționale a statelor;
 • metode de prevenire a comportamentului corupţional;
 • problematica calificării unor infracțiuni economice, de corupție și conexe; corupţia electorală;
 • metodica investigării unor categorii de infracţiuni economice;
 • metodica investigării infracțiunilor de corupţie și a celor conexe;
 • recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale;
 • investigarea infracțiunii privind spălarea banilor;
 • particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor legate de trafic de persoane, organe, ţesuturi și celule;
 • investigarea şi judecarea infracţiunilor privind viaţa sexuală;
 • standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant;
 • practica judiciară privind examinarea cauzelor legate de violență în familie;
 • investigarea şi judecarea infracţiunii de escrocherie şi delapidare;
 • particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor în domeniul transportului;
 • particularităţile instrumentării şi judecării cauzelor penale de contraband şi crimă organizată;
 • interpretarea legislaţiei penale şi identificarea rolului judecătorului în interpretarea cazuală a legislaţiei penale;
 • actele procesuale de dispoziţie ale judecătorului de instrucţie în faza de urmărire penală;
 • procedura de examinare a demersurilor procurorului cu privire la măsurile speciale de investigaţie;
 • procedura examinării plângerilor împotriva actelor organului de urmărire penală;
 • sănătatea mintală și maladiile mintale;
 • abuzul asupra copiilor;
 • relații cu mass-media și crearea strategiilor de comunicare;
 • deontologia, disciplina şi responsabilitatea judecătorilor;
 • utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor;
 • managementul timpului şi al calităţii serviciilor judiciare;
 • comunicarea verbală, nonverbală și paraverbală;
 • elemente de programare neurolingvistică;
 • tipologia de temperamente/personalitate într-o comunicare eficientă;
 • managementul timpului;
 • abilităţi de negociere și convingere;
 • măsuri de ocrotire a persoanelor fizice adulte;
 • medierea judiciară;
 • procedura cu elemente de extraneitate;
 • garanţii normative şi jurisprudenţiale concurente activităţii speciale de investigaţii;
 • competența subiecților procesuali în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
 • probele şi administrarea lor prin intermediul măsurilor speciale de investigaţie;
 • investigaţia sub acoperire şi provocarea prin prisma CEDO şi practica CtEDO;
 • contractele translative de proprietate;
 • succesiunea testamentară şi legală;
 • drepturile reale: gajul şi ipoteca;
 • standardele internaționale în domeniul protecției proprietății;
 • dreptul de proprietate în contextul procedurii de insolvabilitate.
Înscrierea la seminarele de formare continuă se face prin intermediul Sistemul Informațional al Institutului Național al Justiției. Magistrații înregistrați sunt obligați să participe la cursurile de instruire. Acestea au menirea de a oferi judecătorilor o platformă largă de cunoștințe, experiențe și posibilități de a îmbunătăți efectuarea actului de justiție în Republica Moldova.