Ministerul Finanțelor a anunțat concurs pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri care vor face parte din prima componență a Comitetului de supraveghere a auditului. Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:
 • este nepractician;
 • studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
 • capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
 • cunoașterea limbii române;
 • capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
 • soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
 • nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.
În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj deținerea certificatului de calificare al auditorului, deținerea certificatului international în domeniul contabilității și auditului, vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef și cunoașterea limbii engleze. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conține:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • scrisoare de motivare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat;
 • copia carnetului/carnetelor de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit;
 • cazierul judiciar.
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 septembrie. Conform Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului. Comitetul este format din șapte membri nepracticieni, care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel juridic și are următoarea componență: doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, un reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al mediului de afaceri și un reprezentant al mediului academic specializat în audit.