Întreprinderile mici și mijlocii, care nu au suficient gaj, vor putea obține credite din partea Fondul de garantare. Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea, funcţionareași utilizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii va fi supus discuțiilor în ședința de astăzi a Guvernului. Astfel, întreprinderile vor putea accesa finanțare, prin emiterea de garanții financiare în favoarea entităților din sectorul financiar, în scopul garantării creditelor/împrumuturilor. Potrivit documentului, Fondul de garantare are următoarele obiective:
  • stimularea creării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, dezvoltarea celor cu potenţial de creştere, inclusiv a celor orientate spre export;
  • stimularea creării şi menţinerii locurilor de muncă prin sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii care contribuie la creşterea economică şi la ocuparea forţei de muncă;
  • sporirea volumului de resurse financiare accesate de întreprinderile mici şi mijlocii de la entitățile din sectorul financiar;
  • majorarea portofoliului de credite/împrumuturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii care contribuie la atragerea investiţiilor în economia naţională prin emiterea garanţiilor financiare diminuatoare de risc;
  • sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin facilitatea accesului la finanţare.
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) va fi responsabilă de emiterea garanțiilor financiare utilizând Fondul de Garantare a Creditelor. ODIMM, în calitate de instituţie publică responsabilă de emiterea garanțiilor financiare, utilizând Fondul de Garantare, emite garanţii financiare, pentru garantarea creditelor/împrumuturilor solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova de la instituţiile financiare partenere. Documentul prevede că garanţiile financiare se emit în limita Fondului de Garantare, cu aplicarea coeficientului de multiplicare, aprobat anual de către Consiliul de Coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Termenul, plafonul, cuantumul, precum şi produsele de garantare se actualizează, după caz, reieșind din evoluția pieței financiare și documentele strategice din domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijloci, și se înaintează spre aprobare Consiliului de Coordonare. Pentru obținerea garanției financiare, întreprinderea va depune la instituția financiară cererea de acordare a creditului, ce urmează a fi asigurat parțial cu garanție emisă de ODIMM. Instituția financiară va examina cererea de acordare a creditului în conformitate cu procedurile și reglementările interne, ținând cont de cerințele de eligibilitate prevăzute în contractul de colaborare dintre ODIMM și instituția respectivă. Luând o decizie de finanțare a proiectului, instituția financiară va înainta către ODIMM cererea de garantare însoțită de solicitarea întreprinderii. ODIMM va examina cererea de garantare, ținând cont de analiza întreprinderii efectuată de instituția financiară, precum și de criteriile de eligibilitate stabilite în contractul de colaborare dintre ODIMM și instituția respectivă, după care va expedia în adresa instituției decizia de acceptare/refuz privind emiterea garanției. Odată cu acceptarea ODIMM de a emite garanția financiară, beneficiarul garanției (instituția financiară) va semna cu solicitantul (întreprinderea) contractul de credit și contractele de gaj/ipotecă. În urma semnării contractelor ODIMM va semna cu solicitantul (întreprinderea) contractul de garantare și va emite garanția financiară. Procesele de emitere, monitorizare şi executare a garanţiilor financiare sunt stabilite în Regulamentul privind emiterea, monitorizarea şi executarea garanţiilor financiare, iar rapoartele existente cu instituţiile financiare partenere şi întreprinderile mici şi mijlocii pot fi realizate prin corespondenţă şi/sau prin intermediul Sistemului Informaţional de Gestiune a Garanţiilor.