Faptele de stare civilă produse în stânga Nistrului și municipiul Bender ar putea fi certificate de autoritățile din Republica Moldova. În acest sens, au fost propuse, pentru consultări publice, Instrucțiunile ce urmează să fie aplicate. Astfel, vor fi supuse certificării următoarele fapte de stare civilă :
 • nașterea;
 • căsătoria;
 • adopția;
 • stabilirea paternității;
 • divorțul;
 • decesul;
 • faptele de stare civilă, consemnate prin constituirea dosarelor de stare civilă de către structurile de stare civilă din stânga Nistrului și municipiul Bender (faptul nașterii și faptul decesului consemnate în procedura consemnării ulterioare; faptul schimbării numelui şi/sau a prenumelui în documentele de stare civilă; modificarea, reconstituirea și anularea actelor de stare civilă).
Certificarea se va realiza doar în condițiile în care producerea și consemnarea actelor a fost efectuată fără a se încălca normele prevăzute de legislația în domeniu a Republicii Moldova. Actele perfectate cu încălcarea normelor legale din țara noastră sau care au date neveridice nu vor fi certificate. Conform documentului, certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender se va realiza în baza exemplarului II sau al copiilor înscrisurilor de stare civilă eliberate, exclusiv, de către:
 • primăriile din regiune, care au o competență limitată la următoarele fapte de stare civilă - naștere, deces și căsătorie;
 • serviciile de stare civilă din regiune, numite și ”отделы ЗАГС” - отделы записи актов гражданского состояния.
Alternativ, faptele de naștere și deces vor putea fi înregistrate în registrele de stare civilă naționale și în baza certificatelor medicale constatatoare, eliberate de instituțiile medicale din această regiune. Certificarea va fi realizată de către subdiviziunile specializate ale Agenției Servicii Publice, care vor fi asistate de către Biroul politici de reintegrare. Pentru aceasta vor trebui prezentate următoarele documente:
 • actului de identitate al solicitantului, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestora, în scop de identificare a solicitantului, organul de stare civilă poate examina orice alte acte în baza cărora persoane poate fi identificată de structurile corespunzătoare din stânga Nistrului și municipiul Bender;
 • toate documentelor constatatoare și înscrisurilor de stare civilă întocmite în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender pe numele titularului sau al ascendenților acestuia pe linie directă din care rezultă și se poate aprecia filiația și statutului juridic civil al titularului, pentru confirmarea faptului de stare civilă supus certificării și eliberării documentului de stare civilă de model unic aprobat;
 • constatarea legalității șederii pe teritoriul Republicii Moldova a cetățeanului străin, apatridului sau a beneficiarului de protecție internațională.
Autorii spun că proiectul urmărește instituirea unui mecanism legal de certificare a faptelor de stare civilă care s-au produs și s-au consemnat în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Acest mecanism care se va realiza în baza principiului supremației legii și a principiilor fundamentale de reglementare a relațiilor familiale consfințite de Codul familiei al Republicii Moldova.