Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a modificat un Ordin al său care se referă la completarea și prezentarea informațiilor cu privire la inițierea raporturilor de muncă. În acest sens, CNAM a prezentat și Instrucțiunea care stabileşte modul de completare și prezentare a informației Astfel, informația cu privire la inițierea raporturilor de muncă se prezintă de către angajator, la necesitate, în cazul survenirii evenimentului asigurat (maladie sau afecțiune) până la data prezentării dării de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. În informația prezentată vor fi incluse numai persoanele salariate încadrate de angajator prin contract individual de muncă, conform Codului muncii.  Informația cu privire la inițierea raporturilor de muncă se prezintă Serviciului Fiscal de Stat prin canale electronice de raportare în regim online şi cu aplicarea semnăturii digitale sau Agențiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, pe suport de hârtie, în două exemplare, cu aplicarea semnăturii olografe, autentificată cu ştampila angajatorului.  Pentru raportarea prin canale electronice, drept confirmare de recepţionare este recipisa electronică. Pentru raportarea pe suport de hârtie, exemplarul nr.2, restituit angajatorului cu menţiunea agenției despre primire, constituie confirmare a recepţionării.  Informația cu privire la inițierea raporturilor de muncă se completează în limba română. Cerinţele de bază la completarea inforației sunt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise. La prezentarea informației pe suport de hârtie nu se admit modificări şi corectări.  În cazul inițierii raporturilor de muncă cu persoanele ce nu dețin IDNP, Informația cu privire la inițierea raporturilor de muncă se va prezenta doar pe suport de hârtie.  Agențiile teritoriale, în baza Informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă prezentate de către angajator: 
  • activează statutul de persoană asigurată; 
  • completează, semnează şi parafează exemplarele recepționate; 
  • restituie un exemplar semnat şi parafat angajatorului.
La completarea Informației cu privire la inițierea raporturilor de muncă se vor respecta următoarele condiţii:
  • denumirea angajatorului – unităţii – se indică denumirea angajatorului conform actelor de fondare; 
  • IDNO/cod fiscal – se indică codul de identificare/codul fiscal al angajatorului; 
  • coloana 1 – se indică numărul de ordine al înscrierii din Informația cu privire la inițierea raporturilor de muncă;
  • coloana 2 – se înscrie numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP - 13 cifre) înscris în actul de identitate. În cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei se va indica seria şi numărul actului de identitate provizoriu; coloana 3 – se introduce numele şi prenumele deplin al persoanei fizice, conform actelor ei de identitate;
  • coloana 4 – se indică data, luna şi anul naşterii ale persoanei fizice în format ZZ.LL.AAAA;
  • coloana 5 – se indică categoria statutului conform următoarelor condiţii: 1) cifra 1 se indică în cazul angajării la serviciu; 2) cifra 4 se indică în cazul anulării situaţiilor de suspendare în temei legal a activităţii Angajatorului, încorporarea în serviciul militar în termen, acordarea concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului cu excepţiile prevăzute la lit. f) alin.(5), art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998; 
  • coloana 6 – se indică data, luna, anul atribuirii la categoria specificată în coloana 5 în format ZZ.LL.AAAA, care coincide cu data din documentaţia de evidenţă a angajatorului.