Debitorul ar putea fi obligat, în procesul de insolvabilitate, să dea informații și lămuriri oricărui creditorilor, nu doar instanţei de insolvabilitate, administratorului/ lichidatorului, comitetului şi adunării creditorilor, așa cum este prevăzut în prezent. Modificările se conțin într-un proiect supus consultărilor publice. De asemenea, se propune includerea prevederii că, dacă debitorul se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor de mai sus, instanța de insolvabilitate poate dispune anunțarea lui în căutare și/sau aducerea lui silită pentru a fi audiat. În schimb, din lege ar putea dispărea specificarea că informațiile și lămuririle debitorului nu pot fi folosite într-un proces penal sau contravenţional decât cu învoirea acestuia. Din lege se mai propune abrogarea articolului privind anularea înregistrării gajului. Și anume faptul că dacă un creditor chirografar a înregistrat în ultimele patru luni de până la intentarea procedurii de insolvabilitate un gaj legal faţă de bunurile debitorului declarat insolvabil în temeiul Legii cu privire la gaj, înregistrarea trebuie anulată în baza cererii administratorului/lichidatorului sau a oricărui creditor. Totodată, ar putea fi abrogată și prevederea că, compensarea creanțelor reciproce este exclusă dacă creanţele împotriva cărora se face compensarea devin necondiţionate şi scadente înainte ca această compensare să poată avea loc. Unele modificări sunt propuse și la interzicerea executării silite. De exemplu, interdicţia de valorificare a bunurilor grevate cu garanţii este valabilă pe parcursul a 180 de zile din data intentării procedurii de insolvabilitate se va aplica și pentru creditorii care dețin un drept de gaj sau ipotecă asupra bunurilor masei, dar nu dețin o creanță față de debitor și nu sunt creditori garantați. În prezent, prevederea se aplică doar creditorilor garantați. Excepție de la normă ar putea fi cazului în care debitorul intră în faliment și când interdicția de valorificare încetează în ziua emiterii încheierii de intentare a procedurii falimentului. Dacă, însă, valoarea bunurilor grevate cu garanții va depăși mărimea creanței garantate, creditorii garantați vor avea dreptul la calcularea dobânzii aferente părții garantate din creanțe. Dobânda calculată va fi adăugată la suma validată a creanței garantate.