Legea concurenței va fi completată cu noi prevederi care vor reglementa unele aspecte ce se referă la evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media. Un proiect de modificare a Legii va fi discutat în ședința Guvernului de astăzi.  Potrivit documentului, legea va fi completată cu un nou articol - ”Prevederi privind evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media”. Acesta spune că în cazul în care actele legislative speciale în domeniul mass-media prevăd praguri privind notificarea concentrărilor economice, altele decât cele prevăzute la art.22 alin.(1) din Legea concurenței, se aplică prevederile actelor legislative speciale în domeniul mass-media. În cazul în care actele legislative speciale în domeniul mass-media prevăd cote ce prezumă existența poziției dominante, altele decât cota stabilită la art. 10 alin. (4) din Legea concurenței, se aplică prevederile actelor legislative speciale în domeniul mass-media. Noile modificări prevăd că Consiliul Coordonator al Audiovizualului, anual, până la data de 1 martie, va prezenta Consiliului Concurenței un raport privind beneficiarii efectivi și nivelul concentrării pieței în domeniul audiovizualului. În cazul în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată semne de concentrare economică în domeniul audiovizualului, acesta va sesiza Consiliul Concurenței cu privire la aceste fapte și îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute. Proiectele de acte normative elaborate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului care reglementează activitatea economică a subiecților din domeniul audiovizualului vor fi transmise spre avizare Consiliului Concurenței. În nota informativă a documentului se spune că potrivit pct. 5 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale se prevede că serviciile mass-media audiovizuale sunt în egală măsură servicii culturale şi servicii economice. Importanţa lor crescândă pentru societăţi, pentru democraţie, în special prin asigurarea libertăţii de informare, a diversităţii de opinie şi a pluralismului în mass-media, pentru educație și cultură, justifică aplicarea unor norme specifice pentru aceste servicii. În același timp, Legea concurenței prevede la art. 22 alin. (1) că operaţiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 milioane de lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 milioane de lei în anul anterior operaţiunii. Reieşind din faptul că prevederile legislaţiei speciale în domeniul mass-media în anumite cazuri pot stabili praguri diferite referitor la necesitatea notificării operaţiunilor de concentrare economică, altele decât cele prevăzute la art.22 alin.(l) din Legea concurenţei, se impune necesitatea operării completărilor corespunzătoare în cuprinsul Legii concurenţei. Conform art. 10 alin. (4) din Legea concurenţei se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie dominantă pe o piaţă relevantă dacă cota ori cotele cumulate pe piaţa relevantă în cauză, înregistrate în perioada supusă analizei, depăşesc 50%. Astfel, având în vedere că la examinarea operaţiunilor de concentrări economice urmează a fi evaluat dacă o concentrare economică ridică sau nu obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţă sau pe o parte semnificativă a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante, cât şi ţinând cont de specificul legislaţiei din domeniul mass-media, se propune operarea modificărilor corespunzătoare în Legea concurenţei cu referire la cotele ce prezumă existenţa poziţiei dominante în domeniul mass-media. Ce reprezintă concentrarea economică, vedeți aici.