Autor: Marin Baltă, avocat Casa de Avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale. Nu sunt rare cazurile când controlul fiscal se finalizează cu depistarea încălcărilor fiscale și cu aplicare de sancțiuni. Deseori, chiar agenții economici și angajații acestora contribuie la depistarea acestor încălcări, întrucât nu-și cunosc drepturile și nu sunt pregătiți pentru vizitele funcționarilor fiscali. În cele ce urmează vom face o analiză și vă vom comunica din experiența noastră în domeniul controlului fiscal. Fiți pregătiți din timp pentru potențialele controale Pentru a nu fi luați prin surprindere, este necesar să efectuați următoarele acțiuni până la începerea controlului:
 • țineți contabilitatea companiei conform formelor şi modului stabilit de legislaţie;
 • achitați la timp şi integral sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate;
 • informați-vă de la Serviciul Fiscal de Stat şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
 • instruiți administratorul companiei și/sau un alt reprezentant împuternicit din cadrul companiei care va comunica cu funcționarul fiscal la înfățișarea acestuia la sediul companiei, pentru efectuarea controlului;
 • instruiți și ceilalți angajați despre ce trebuie să facă sau să nu facă în cadrul unui control, eventual elaborați un Regulament/Instrucțiune internă și efectuați un training referitor la acest subiect;
 • verificați periodic Registrul de stat al controalelor pentru a vă informa dacă sunt planificate careva controale la fața locului la compania dvs.;
 • asigurați un spațiu special destinat pentru inspectorii fiscali, în cazul unui control.
Organele competente de a efectua controlul fiscal Conform modificărilor din anii 2016-2017, efectuate la Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, singurul organ competent să efectueze controlul fiscal este Serviciul Fiscal de Stat. Anterior modificărilor respective, aveau competența de a efectua controlul fiscal atât Serviciul Fiscal de Stat, cât și alte organe cu atribuţii de administrare fiscală. Decizia de control Controlul fiscal la fața locului (la locul aflării agentului economic) se efectuează de către funcţionarii fiscali și poate fi făcut numai în temeiul unei decizii scrise de începere a controlului, emisă de conducerea organului care exercită controlul. Controlul fiscal cameral (la oficiul organului fiscal) se efectuează de către funcţionarii fiscali, fără adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat. Ce trebuie să faceți în caz de control fiscal În caz de inițiere a procedurii de control fiscal la fața locului, vă recomandăm următoarele acțiuni:
 • solicitați funcționarului fiscal să prezinte legitimația de serviciu, precum și decizia organului de conducere privind efectuarea controlului. În cazul în care lipsește decizia de inițiere a controlului fiscal, sunteți în drept să refuzați efectuarea controlului fiscal;
 • informați administratorul sau un alt reprezentant împuternicit al companiei despre prezența funcționarului fiscal;
 • asigurați condiții adecvate pentru efectuarea controlului fiscal;
 • interacționați cu funcționarul fiscal și prezentați documentele solicitate de acesta doar în încăperi cu supraveghere video (în cazul în care aveți instalate camere video);
 • asigurați accesul liber în spaţiile de producţie, în depozite, în localurile de comerţ, în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul efectuării controlului fiscal;
 • permiteți accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate în baza unei cereri întemeiate, care are tangență cu obiectul controlului.
Recomandări valabile, atât pentru controlul fiscal la fața locului, cât și pentru controlul fiscal la oficiul organului fiscal:
 • asigurați prezența obligatorie a administratorului și/sau a altor reprezentanți împuterniciți;
 • solicitați funcționarului fiscal să vă explice drepturile și obligațiile dvs.;
 • prezentați doar documentele care se referă la obiectul controlului fiscal;
 • urmăriți acțiunile funcționarului fiscal și asigurați-vă că acesta își îndeplinește atribuțiile cu bună-credință și nu-și depășește drepturile și obligațiile sale;
 • asistați la acțiunile efectuate de inspectori în cadrul controlului, încercați să preveniți concluziile greșite, prezentând prompt explicații, obiecții, documente și informații;
 • prezentați explicaţii scrise referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor;
 • apelați la un avocat sau un consultant juridic în domeniul fiscal pentru a vă consulta cu privire la drepturile și obligațiile dvs. pe parcursul controlului fiscal, cât și după finalizarea acestuia.
Ridicarea documentelor şi/sau a maşinilor de casă şi de control Funcționarii fiscali au dreptul să ridice documente şi/sau maşini de casă şi de control, în următoarele cazuri:
 1. necesităţii de a proba prin documente încălcarea fiscală;
 2. probabilităţii dispariţiei acestora;
 3. în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală.
Ridicarea documentelor şi/sau maşinilor de casă şi de control se efectuează în prezenţa administratorului sau reprezentantului agentului economic, iar dacă aceștia lipsesc, sau refuză să participe la procedura de ridicare, în prezenţa a doi martori asistenţi. În privința cazului de ridicare a documentelor şi/sau maşinilor de casă şi de control se întocmeşte un proces-verbal. Acesta este semnat de persoana care l-a întocmit şi de persoana de la care s-au ridicat documentele şi/sau maşinile de casă şi de control, ori de martorii asistenţi. Dacă persoana de la care se ridică documentele şi/sau maşinile de casă şi de control refuză să semneze procesul-verbal, în el se va consemna refuzul. Documentele ridicate, după utilizare, sunt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau, în lipsa acesteia, persoanei care o înlocuieşte. Finalizarea controlului fiscal și expunerea dezacordului La finalizarea controlului fiscal la faţa locului funcționarii fiscali întocmesc un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul în care depistarea încălcării fiscale este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral, nefiind necesar controlul la faţa locului, funcţionarii fiscali întocmesc decizia de iniţiere a controlului şi actul de control. Actul de control fiscal conține rezultatele controlului. În acesta se va descrie obiectiv, clar şi exact încălcarea legislaţiei fiscale şi/sau a modului de evidenţă a obiectelor impunerii. Sunteți obligați să semnați actul de control fiscal, chiar și în cazul dezacordului cu acesta. Totuși, în caz de dezacord, sunteți obligați să prezentați în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. În cazul depistării unei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare, care poate fi:
 • de aplicare a sancţiunii fiscale şi/sau încasare a impozitului, taxei, calculate suplimentar, de majorare de întârziere;
 • de clasare a cazului;
 • de suspendare a cazului şi efectuare a unui control repetat.
Utilizați toate căile legale pentru a vă apăra drepturile și interesele în raport cu structurile fiscale, inclusiv și pe cale judecătoarească. Vă sfătuim să apelați la specialiști calificați, inclusiv la avocați.