Conform prevederilor art. 208 din Codul fiscal, evidența acţiunilor de executare silită a obligaţiei fiscale o ţine Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit. După sechestrarea bunurilor, organizarea evaluării şi comercializării lor se pune în sarcina SFS. Pentru efectuarea evaluării bunurilor şi comercializarea lor la licitaţie, SFS selectează persoanele care dispun de licenţă pentru activitatea respectivă, încheie cu ele contracte şi le repartizează materialele pentru evaluare. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depăşi 10% din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea bunurilor sechestrate. Codul fiscal prevede că, pentru a organiza comercializarea bunurilor sechestrate, expertul transmite Serviciului Fiscal de Stat dosarele loturilor de bunuri. Referitor la operaţiunea de predare-primire se întocmește un proces-verbal. Organizarea licitațiilor Potrivit Codului fiscal, bunurile sechestrate se comercializează la licitaţia cu strigare. În acest scop, SFS efectuează următoarele acţiuni:
 • examinează dosarele loturilor de bunuri;
 • aprobă actul preţului iniţial de licitare a fiecărui lot aparte, dacă expertiza şi evaluarea bunurilor au fost efectuate de specialişti în domeniu;
 • decide asupra scoaterii bunurilor la licitaţie;
 • dispune publicarea comunicatului informativ despre desfăşurarea licitaţiei;
 • aprobă componenţa comisiei de licitaţie şi numeşte preşedintele ei;
 • determină modul de comercializare a patrimoniului sechestrat;
 • în cazul apariţiei litigiului, desemnează un reprezentant pentru apărarea intereselor sale în instanţa de judecată.
De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul:
 • să verifice îndeplinirea deciziilor sale şi să monitorizeze procesul de evaluare şi comercializare a patrimoniului sechestrat;
 • să examineze plîngerile şi contestaţiile privind corectitudinea desfăşurării licitaţiilor de comercializare a patrimoniului sechestrat;
 • să declare nule rezultatele licitaţiei în cazul constatării unor abateri sau încălcări ale reglementărilor privind pregătirea şi desfăşurarea licitaţiilor, precum şi în cazul în care cumpărătorul nu achită lotul în termenul stabilit. În aceste cazuri, se va anunţa o nouă licitaţie – cu strigare sau cu reducere. Deciziile cu privire la aprobarea preţurilor bunurilor sechestrate şi expunerea lor spre comercializare se emit de Serviciul Fiscal de Stat. Comunicatele informative ale SFS cu privire la expunerea bunurilor sechestrate spre comercializare se aprobă de către conducerea lui.
Comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi trebuie să conţină:
 • data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei;
 • specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice şi locului aflării lor;
 • informaţii despre proprietarul bunurilor;
 • informaţii despre terenul pe care sunt amplasate bunurile imobiliare şi condiţiile de utilizare a terenului de către proprietar;
 • condiţiile de comercializare a bunurilor;
 • informaţii despre forma de plată, condiţiile de plată eşalonată, dacă aceasta este prevăzută de SFS;
 • modul de familiarizare prealabilă cu bunurile scoase la licitaţie;
 • condiţiile de înaintare a cererilor de participare la licitaţie;
 • termenul final de primire a cererilor, propunerilor şi altor documente pentru participare la licitaţie;
 • informaţia despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de comercializare a bunurilor şi contul bancar la care acesta urmează să fie vărsat;
 • informaţia de contact a comisiei de licitaţie, a Serviciului Fiscal de Stat şi a altor organizatori ai licitaţiei;
 • alte informaţii necesare.
Licitaţia urmează să aibă loc la cel puţin 15 zile de la data publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial.  Licitația are loc dacă la ea sunt înscriși cel puțin doi participanți. Legea prevede că persoana, la care se păstrează bunurile, este obligată să asigure publicului accesul la ele. Dacă la licitaţia cu strigare nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, SFS, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitaţia la care nu s-a înscris niciun participant sau de la efectuarea licitaţiei, va anunţa o licitaţie cu reducere. În cazul înscrierii unui singur participant la licitaţia cu strigare, comercializarea se efectuează în bază de contract încheiat cu SFS la un preţ care să nu fie mai mic decât preţul iniţial, iar la licitaţia cu reducere comercializarea se efectuează în baza unui contract similar la un preţ redus cu cel mult 10% faţă de preţul iniţial. Dacă părţile nu au ajuns la un acord privind preţul de comercializare a bunurilor, participantului i se restituie acontul. Ce bunuri sechestrate nu pot fi vândute de Serviciul Fiscal de Stat? Totuși, sunt și bunuri sechestrate, care nu pot fi evaluate și comercializate de SFS. Este vorba de:
 • bunurile sechestrate ale contribuabilului, care fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor şi ale altor bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării, în care statul deţine mai mult de o pătrime din capitalul social. Expertiza, evaluarea și comercializarea se organizează de Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public;
 • valorile mobiliare sechestrate de către SFS. Acestea sunt comercializate în conformitate cu regulile pieţei reglementate şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 • bunurile sechestrate calificate drept mărfuri bursiere, care se comercializează prin intermediul Bursei de mărfuri în modul stabilit de Guvern;
 • bunurile sechestrate a căror valoare, conform actului de sechestru, constituie mai puţin de 10.000 lei (cu excepţia mijloacelor de transport, a imobilului, a valorilor mobiliare, a bunurilor calificate drept mărfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10.000 lei), precum şi bunurile care au fost expuse la bursa de mărfuri, dar nu au fost solicitate spre a fi comercializate şi au fost excluse din planul de licitaţie conform reglementărilor legale în vigoare. Comercializarea se efectuează prin intermediul unităţilor comerciale. Modul de ridicare, predare, evaluare, comercializare a patrimoniului menţionat şi de vărsare la buget a sumelor încasate se stabileşte de SFS.
La aplicarea sechestrului asupra bunurilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat şi ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor cu cota statului în capitalul social, neincluse în programul de privatizare, acest fapt se înştiinţează în scris organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul neluării de măsuri pentru achitare în termenul stabilit, SFS va organiza evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate conform principiilor generale. În baza materialelor expertizei şi a materialelor de evaluare a bunurilor, SFS aprobă preţul iniţial de comercializare al bunurilor care urmează să fie vândute la licitaţie. Serviciul Fiscal de Stat transferă beneficiarilor, de la bugetul de stat, banii destinaţi finanţării cheltuielilor de executare silită a obligaţiei fiscale. După comercializarea bunurilor sechestrate, aceste cheltuieli se recuperează cu prioritate.