Autoritățile contractante și operatorii economici vor fi nevoiți să aștepte 6 sau 11 zile pentru a încheia contractul de achiziții. Și asta pentru că, de la 1 mai, a intrat în vigoare Legea nr. 131 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial din 31 iulie 2015.

Legea prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică. Astfel, sunt prevăzuți expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a-și expune poziția sau contestația, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. De la intrarea în vigoare a legii, Agenția Achiziții Publice constată că, în procesul de examinare a documentelor, s-a depistat nerespectarea termenului de așteptare privind achizițiile publice:
  1. 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decât pragurile de: - 2,3 milioane de lei - pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii; - 90 de milioane de lei - pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;
  2. 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decât pragurile indicate mai sus.
Astfel, contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate, sunt lovite de nulitate. Conform legii, autoritatea contractantă – din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei Achiziții Publice, în urma controlului efectuat – va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri:
  • nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură;
  • niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;
  • în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor prezentei legi;
  • au fost depuse numai oferte necorespunzătoare, care: – sunt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor; – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire; – conţin, în propunerea financiară, preţuri care nu sunt un rezultat al liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic; – conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; – depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi; – au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată; – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
  •  s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti;
  • ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
  • existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege faptul că: – nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenţa şi comunicarea, reglementate de prezenta lege; sau – pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6.
Mai mult, decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei Achiziții Publice faţă de participanţii la procedura respectivă, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi a garanției de bună execuție a contractului. În schimb, autoritatea contractantă este obligată să comunice în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.